سیستم شما مرد است یا زن؟

برای اینکه بدانید سیستم شما مرد است یا زن
کلیک راست کنید
از قسمت New یه فایل نوت پد ایجاد کنید
New Text Document
سپس کد زیر را در آن کپی کنید

"CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you

سپس نوت پد را با فرمت vbs ذخیره کنید

سپس دوبار روی آن کلیک کنید
اگه صدای مرد شنیدید سیستم شما مرد در غیر این صورت سیستم شما خانوم خواهد بود
و برای اینکه گناه بیشتری مرتکب نشین میتونید صیغه رو جاری کنین